کارشناسان مرکز

تعداد بازدید:۲۱۶۱
دکتر الناز فغفوری

کارشناس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش 

تلفن تماس: ۶۳-۳۳۲۵۸۷۶۰-۰۴۵ (داخلی ۱۵۴)

 

دکتر سارا علیمحمدی

پزشک مرکز تحقیقات بیماری های گوارش 

تلفن تماس: ۶۳-۳۳۲۵۸۷۶۰-۰۴۵ (داخلی ۱۵۴)

 

آقای حسین حضرتی نوین

کارشناس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش 

تلفن تماس: ۶۳-۳۳۲۵۸۷۶۰-۰۴۵ (داخلی ۱۵۴)

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲