وابستگی دانشگاهی مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۲۵۷۳

درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) مرکز تحقیقاتی بیماریهای گوارش و کبد

English: Digestive Disease Research Center, ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, ARDABIL, IRAN 

فارسی: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایران

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹