اعضای هیئت علمی پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۴۵۴

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

الناز فغفوری

استادیار

دکتری تخصصی داروسازی/ زیست فنآوری دارویی

مهسا مهاجری

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)/ علوم تغذیه

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۴۰۲